Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko
niedziela, 08 sierpnia 2010
Styl wypowiedzi

Styl to sposób ukształtowania języka wypowiedzi przez wybór takich a nie innych środków językowych (np. słownictwa i konstrukcji składniowych) uznanych przez nadawcę za najbardziej przydatne ze względu na cel wypowiedzi.

W literaturze mamy do czynienia ze stylami artystycznymi, np. ze stylem konkretnego dzieła, autora lub epoki.

Wśród stylów nieartystycznych wyróżniamy:

Styl potoczny (język potoczny) - najpowszechniejsza odmiana języka, którą posługujemy sie w sytuacjach codziennych, także w niektórych formach pisanych, np. w listach, pamiętnikach, w wielu artykułach prasowych.

Styl naukowy - występuje w tekstach specjalistycznych z różnych dziedzin nauki.

Cechuje się:

- uporządkowaniem logicznym,

- precyzyjnością sformułowań,

- dużą liczba terminów.

Np. W podstawowym modelu określania wartości akcji dyskontuje się dywidendy, które będą wypłacone w przyszłości, oraz wszelki wpływ netto uzyskany ze sprzedaży akcji. (E. Davis, J. Pointon, Finanse i firma).

Styl urzędowy - używany jest w wypowiedziach związanych z działalnością instytucji, np. w aktach prawnych, obwieszczeniach, podaniach.

Jego cechy to:

- bezosobowy charakter wypowiedzi (uprasza sie, należy zgłaszać się),

- schematyczny układ tekstu (punkty, podpunkty),

- kategoryczność sformułowań (winien jest, zobowiązany jest).

Styl retoryczny (styl przemówień) - występuje w mowach politycznych, kazaniach, wykładach, przemówieniach okolicznościowych.

Charakteryzuje go występowanie:

- bezpośrednich zwrotów do adresatów,

- środków mających przyciągnąć uwagę słuchaczy (powtórzeń, pytań retorycznych

- pytań, na które mówca odpowiada sobie sam, wykrzykników),

- a także środków służących przekonaniu odbiorców.

Np. jako najmilejszej matki swej miłować i czcić nie macie, która was urodziła i wychowała? {...} Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna? {...} Która gniazdem jest matek wszystkich i powinowactw wszystkich. (P. Skarga, Kazania sejmowe).

 

12:32, malka19 , Dla wszystkich
Link
niedziela, 08 marca 2009
Etapy powstawania filmu

Proces powstawania dzieła filmowego jest złożony z szeregu działań typu artystycznego, technicznego i ekonomicznego. Posiada on swoją określoną kolejność aktów twórczych .

 

ETAPY POWSTAWANIA FILMU

 

OKRES KONCEPCYJNY:

 • Przygotowanie i zatwierdzenie scenariusza.
 • Ustalenie „naczelnej trójki realizatorskiej".
 • Skierowanie scenariusza do produkcji.

 

OKRES PRZYGOTOWAWCZY:

 • Wyznaczenie wytwórni zajmującej się produkcją filmu.
 • Organizacja grupy zdjęciowej.
 • Opracowanie scenopisu.
 • Opracowanie dekoracji, kostiumów, charakteryzacji, rekwizytów.
 • Sporządzenie wykazu obiektów zdjęciowych oraz kalendarzowych planów zatrudnienia.
 • Opracowanie kosztorysu generalnego.

 

OKRES PRZEDZDJĘCIOWY:

 • Zawieranie umów z wykonawcami.
 • Zapoznanie się z treścią filmu.
 • Przeprowadzenie prób aktorskich.
 • Przygotowanie sprzętu technicznego.

 

OKRES ZDJĘCIOWY:

 • Prace przygotowawcze do zdjęć: kostiumy, charakteryzacja, ustawienie planu i sprawdzenie

rejestracji dźwięku.

 • Realizacja zdjęć w plenerze, atelier i halach zdjęciowych.

 

OKRES MONTAŻU I UDŹWIĘKOWIENIA:

 • Udźwiękowienie zdjęć kręconych na „niemo".
 • Montaż ostateczny materiału obrazowego i dialogowego.
 • Nagranie efektów dźwiękowych.
 • Praca nad ilustracją muzyczną filmu.
 • Montaż na kilku taśmach.
 • Wykonanie czołówki.

 

OKRES LIKWIDACYJNY:

 • Prace związane z rozwiązaniem ekipy organizacyjno-technicznej.
 • Przekazanie filmu do laboratorium w celu powielenia kopii.
 • Oddanie filmu do dystrybucji.

 (oprac. na podstawie tekstów znalezionych w Internecie)

11:03, malka19 , Dla wszystkich
Link
Tworzywo filmowe

Film jest sztuką wielowarstwową; na tworzywo dzieła filmowego składają się tworzywa innych sztuk. Środki wyrazowe w filmie na ogół uchodzą uwadze widza pochłoniętego śledzeniem fabuły. Tymczasem dobra publiczność powinna nie tylko znać filmowe środki wyrazu, ale i sposoby ich używania.

Elementy tworzywa dzieła filmowego:

Słowo - pełni funkcję informacyjną; jest nośnikiem treści i warstwą organizującą kompozycję dzieła.
Obraz, tj. wizualna warstwa filmu - zespół rzekomych widoków tworzących zrozumiałą całość; najbardziej intensywnie oddziałuje na odbiorcę; obraz jest tworzony przez: ruch, barwę, scenografię, plenery, wnętrza, kostiumy, rekwizyty, oświetlenie.
Muzyka i dźwięki naturalne, tj. dźwiękowa warstwa filmu.  

Podstawowe funkcje muzyki w filmie to:

 • pogłębianie wrażenia wizualnego
 • komentowanie wydarzenia
 • tworzenie nastroju
 • podkreślenie rytmu
 • dynamizowanie lub spowalnianie akcji

Warstwa dźwięków naturalnych obejmuje wszelkie formy słyszalności nie będące ani mową ludzką ani muzyką.

Dźwięki towarzyszą obrazowi na zasadzie:

 • uzupełnienia widoku (widać i słychać)
 • rozszerzania widoku (np. widać wnętrze pokoju, słychać turkot tramwaju)
 • zastępowania widoku (zamiast widoku np. słychać stukot maszyny do pisania)

Środki wyrazu związane z techniką:

 • kadr,
 • ujęcie,
 • sekwencja,
 • plany filmowe,
 • ruchy kamery,
 • spojrzenie kamery,
 • rodzaje montażu.

Środki wyrazu związane z techniką filmową są obecnie najważniejszą warstwą tworzywa filmowego.

Kadr - najważniejsza, elementarna część filmu; jest to obraz, który zawiera w sobie i pokazuje na ekranie pojedyncza klatka naświetlonej taśmy
Ujęcie- nieprzerwane zdjęcie filmowe od uruchomienia kamery do jej zatrzymania to jakby „spojrzenie kamery" trwające przeciętnie kilkanaście sekund
Scena - seria ujęć pokazujących to, co dzieje się w jednym miejscu i czasie
Sekwencja - całość złożona z kilku scen


Plan filmowy - wartość wizualna typu kompozycyjnego zawierająca określone pole widzenia; odnosi się do sposobu ukazania przestrzeni w kadrze filmowym

Rodzaje:
a) plan podstawowy (średni) - plan amerykański - ukazuje postać tak, jak widzi ją oko; sylwetka od kolan w górę
b) plany koncentrujące uwagę:
     półzbliżenie - plan ukazujący popiersie człowieka
     zbliżenie - cały ekran wypełnia twarz, przedmiot
     detal - wielkie zbliżenie części ludzkiej twarzy, ręki, oka itp.
c) plany rozszerzające uwagę
     daleki - przedstawia maleńkie postacie ludzi, wkomponowane w obszerne tło krajobrazu lub wielkiej dekoracji
     ogólny - postacie na tle dekoracji lub pleneru
     pełny - całe postacie ludzkie wypełniające kadr (przestrzeń, tło scenerii)
d) plany kombinowane

Punkty widzenia kamery
a)ustawienia statyczne, nieruchome
    spojrzenie frontalne (na wprost)
    spojrzenie z góry, tzw. ptasie perspektywa - pomniejsza obiekt spłaszcza go i jakby bagatelizuje
    spojrzenie z dołu - tzw. żabia perspektywa - powiększa, nadaje charakter patetyczny, monumentalny; eksponuje dominację, grozę itp.
    spojrzenie ukośne - zniekształca obiekt
b)ustawienia dynamiczne
    najazd kamery (zbliżanie) - odsłania szczegóły, wyodrębnia postać z tła
    odjazd kamery (oddalanie) - gubi szczegóły, obiekt wtapia się w tło
    panorama - pionowy, poziomy lub ukośny ruch kamery wokół własnej osi; służy opisowi sytuacji lub miejsca
    szwenk - bardzo szybka, najczęściej pozioma panorama, nagły zwrot kamery; daje efekt zaskoczenia
    long-take - bardzo długie ujęcie
c)zdjęcia trickowe - takie, w których zamierzone i potrzebne efekty uzyskuje się przy pomocy różnego rodzaju zabiegów technicznych: czynią film atrakcyjnym

Proces powstawania dzieła filmowego jest złożony z szeregu działań typu artystycznego, technicznego i ekonomicznego. 

10:54, malka19 , Dla wszystkich
Link
wtorek, 18 marca 2008
Aforyzmy z "Małego Księcia"

 

Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania.

Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.

Zawsze ulega się urokowi tajemnicy.

Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko ...

Dorośli są zakochani w cyfrach.

To bardzo przykre zapomnieć przyjaciela.

Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą.

Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.

Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie: „Gdzieś tam jest mój kwiat".

Świat łez jest taki tajemniczy.

Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności.

Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku.

Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne.

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry.

Albowiem według próżnych każdy spotkany człowiek jest ich wielbicielem.

Próżni słyszą tylko pochwały.

Rozkaz jest rozkazem.

Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym, popełniamy małe kłamstwa.

Wśród ludzi jest się także samotnym.

Ludzie? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty. Lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich odnaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni - to im bardzo przeszkadza.

„Jakaż to zabawna planeta - pomyślał Mały Książę. - zupełnie sucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi..."

„Oswoić" znaczy „stworzyć więzy".

Mowa jest źródłem nieporozumień.

Nie ma rzeczy doskonałych

Życie jest jednostajne.

Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni.

Poznaje się tylko to, co się oswoi.

Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.

Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej.

Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.

Woda może także przynieść korzyść sercu...

To, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynie jest niewidzialne.

Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem.

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

Tego, co najważniejsze, okiem zobaczyć nie można...

 

 

 

 

 

20:42, malka19 , Dla wszystkich
Link